Die kombuis is die belangrikstekonvergensiepunt in u huis; beidevir u bevredigingsowel as herverkoop. Daarom is ditnoodsaaklikom die regteskaduvir u kombuiskastetekies. Baiemenseherontwerp of kiesvloerplanne wat die kombuis in die gewonesoneinsluit, endaar is gereeldgeenspesifiekekombuis- / eet- / sitarea-strekenie. Die maak van ‘n bureau-skaduwee-keuse is ‘n sleutelsegment in die instelling van die gemoedstoestandenplesier in u noodsaaklikeleefarea. Hoe ditook al sy, die keuse van die regteskaduvir u kombuis is baiemoeiliker as wat u souverwag. Ditveroorsaakdateienaarsgereeld die Vanilla kies.

Waarom u ditmoetoorweegom ‘n nie-partydigekleurvir u kastetegebruik?

Die verbandhouers is dikwelshuiwerigombuiteneutralete dink (eksal later ‘n blog saamsteloor die meesbekwamemetode om ‘n ongelooflikeonpartydigeskaduweevirkombuiskastetekies), aangesienditkommerwekkend is, kandit die herwaardering later beïnvloed. Dit is veralhuiwerigom die kleure van kombuiskastetegebruik as gevolg van die belangrikheid van ‘n buitengewonekombuis om ‘n huis teverkoop. Die kombuis is inderdaad die belangrikstegedagtevirkopers.

Handelaarsverbeelhullegereelddat die kans op die kansdathullehul huis op grootskaalaanloklikmaakdatdaarmeerentoesiasmedaarvoorsal wees. Konvensioneleredeneringsaloortuigdat hoe meerpotensiëlekopers die duurdertariefvir ‘n handelaarsal wees. In elk gevalversuimditom die hoeveelheidtoeganklikebydraes in die mark teoorweeg met behulp van hierdieekwivalente, uitgebreidegebaseerdemetodologie. Die waarheid van die saak is datonbevooroordeeldheidimpliseerdat, hoeweldaar ‘n meeruitgebreide basis van potensiëlekoperssal wees, daartoenemendsoortgelykekeusessal wees.

Groot struktuur is ‘n wonderlike plan; en in gedagtehoudatverskillendekleure minder individuesalaanspreek, salditindividue op ‘n meerdiepgaandevlakaanspreek. U salook die voordeelhêdat u teen skaarsenigekeuse in die brein van daardieindividueoptree; endit is die manierwaarop u uhuisekstraverkoop.

Wat die belangrikste is, is datjyjoukombuisaanbid, enkiesdusskaduenvoltooiditomjouenergiektemaak. Beplanomtedoen wat anderbeslisniedoennie. Allesegmentemoetvorder in die rigting van ‘n fermstruktuurdoelwit. ‘N Groot struktuur is gekoppelaan die uitgaan van ‘n ledemaat, die pad ryenopvallend wees in u soekena u eiestyl.

Interessantepuntewanneer u ‘n kleurvirkombuiskastekies

In baiegevalleverklaaronsdat die “huis die skaduverkies” endat ‘n grootskaduwee-keusetoenemendoor die beskadiging van die skaduweegaan, in elk gevalwanneer die prosedure begin word.

Oorweeg die dinge wat nieverandersal word nie. Miskienhou u van u huidigerante / toerustingeningangspoortoerusting, of het u klipwerk of baksteenwerk in ‘n aansluitkamer. U moet ‘n skadukies wat die veranderlikeinstallasieskomplementeer. U moetweet wat die impak van die beligting in die kamer op die verdelers is. Is ditkenmerkendebeligting? Radiant? Fluoresserende? ‘N Mengsel van twee ?.Beligtingsalbeïnvloed hoe ‘n skaduverskyn, en die voorkomssalookverandergedurende die dag en nag namate die mengsel van beligtingverander.

Doenvoortdurend ‘n voorbeeld van die ingangom u ‘n enormeafgevaardigdete gee oor die skadu.

Op hierdie punt het u waarskynlikbegrypdateen van die meesprominentebenaderingsom u kombuis (envanuitverskillendeperspektiewe u huis) drastiesteverander teen ‘n verstandigeprys is deur u kombuiskasteteverf. Dit was opvallendongeveertienjaarvoor die herkleurdekasteeneikehoutkaste die bekendstebesluit was, maar skilderkaste het vinnig tot die standaardverander.

Onskombaie van die kombuiskaste (enstortkaste, ensovoorts) in die Cleveland, OH-gebiednavore, eneen van die meeserkendenavrae wat onskry, is die ding wat onsmoetkies. Hier is ‘n gedeelte van onsvoorkeurmodelle (almaluitonseiewerk) saam met ‘n toeligtingom u in staattestel om tekies wat die beste by u huis is. As u nieomgeeomteonthounie, moet u die meestekleure in die vertrekbeïnvloed wat die bestelyk as u enigeskadu neem. Eenskadukandalkongeloofliklyk in die kombuis van ‘n anderpersoon, entognie in u s’nnie.

Wit kombuiskaste

Die bekendsteskadu is nog nie. Een van die redeswaarom ‘n hoofstroomskakering is, is die algemeenstetema in die kombuispop (byvoorbeeld die verdelersen tellers). Witgeverfdekastekanveroorsaakdat ‘n kleinkombuisgroterlyk, net soos om die skeidings van ‘n ligterskaduteverf.

Grys ​​/ roomgeverfdekaste

Die tweedealgemeensteskadu van die buro is ‘n grys of room. In tallehuisekan ‘n briljantewitskadu op die kombuiskastebuitengewoonpragtig wees. Dit is die gevalwaarinonsnie die koördineerder is nie. Byvoorbeeld, as u tellers op daardie punt ‘n ton donkerkleurige of geelkleure het

Die skaduweefunksioneerbewonderenswaardig (enselfsmeerbriljant) in hierdiekombuis as gevolg van verskillendekleure. Aangesien die verdelers ‘n groenskaduwee het en die agterkant van die kleurbaie ton kleure het, komplimenteerhierdiegrysagtigeskaduweeditgoed.

Skilderkombuiskastegrys

Is die bekendsteskadu-gesinvir ‘n verdeelskadu, maar is dit die besteskaduvir u kombuiskaste? Dit is beslis ‘n prominentebesluit, maar dit is waarskynlik ‘n bietjiemeergewild as wit engrys. Soos met enigeskaduwee, berusdit op die res van u versiering net die vloereenrante. Ligte, donkerendonkerdonker is albeibekendvirkaste. ‘N Dowwe dons kanveralskerp op die kaste wees, byvoorbeeld om die eilandteverf of bloot die onderstekaste wat skadu.

Blougeverfdekombuiskaste

Kan ‘n dowwevlootmagblou wees. Ditkanbetergebruik word as in die kaste, eerder as by enigekonvergensiepunt. Dit is ‘n werklikalgemenealternatief, maar dit is ‘n baiealgemenealternatief.

Groenkleurevirkombuiskaste

‘N Laasteskaduwee-keuse is ‘n groenkleur. Soosvlootmagblou, is dit ‘n stylvollekeuse wat alleen in spesifiekehuisewerk. Hierdieskadukanwerk in huise met meer warm kleure, byvoorbeeld beige skakerings. Dit is meergeneig om effensrykgrysagtigte wees as ‘n duidelike wit.

Die ideaal is dathierdieartikel u ontwerp van u skilderkunsvirkombuiskasteontwerp. Daar is tallebuitengewonealternatiewe wat toeganklik is, en die besteeenomwerkliktevertrou op u eiesmaakenverskillendekleure in u kombuis. As u in die Cleveland-omgewingwoon, praatonsgraag met u oor die verf van u kombuiskaste. U kanvertroudraak met onsprosedure op onskabinetskildery-bladsy.