રસોડુંએતમારાઘરમાંકન્વર્ઝનનોસૌથીનોંધપાત્રમુદ્દોછે; તમારાસંતોષતેમજપુનર્વેચાણમાટેબંને. તેથીતમારારસોડાનાઆલમારીઓમાટેયોગ્યશેડપસંદકરવુંએમૂળભૂતછે. ઘણાંફરીથીડિઝાઇનકરીરહ્યાંછેઅથવાફ્લોરયોજનાઓપસંદકરીછેજેરસોડાનેનિયમિતઝોનમાંસમાવિષ્ટકરેછે, અનેવારંવારત્યાંકોઈરસોડું / ખાવાનું / પાર્લરપ્રદેશોનથી. મનનીસ્થિતિનેનિર્ધારિતકરવાઅનેતમારીઆવશ્યકરહેવાનીજગ્યામાંઆનંદબનાવવામાટેબ્યુરોશેડિંગનીપસંદગીનેએકમુખ્યભાગબનાવવો. તેબનીશકેતેરીતે, તમારારસોડામાટેયોગ્યશેડપસંદકરવાનુંએકઅપેક્ષાકરતાવધુમુશ્કેલછે. આનિયમિતપણેવેનિલાનેપસંદકરવામાટેમિલકતધારકોનેદોરેછે.

તમારેતમારાકેબિનેટ્સમાટેનોન-પાર્ટીપાઇઝનરંગનોઉપયોગકેમધ્યાનમાંલેવોજોઈએ

મોર્ટગેજધારકોબહારનાતટસ્થવિચારોમાંઅચકાતાહોયછે (હુંએકઅતુલ્યનિષ્પક્ષરસોડુંઆલમારીશેડિંગપસંદકરવામાટેખૂબજનિપુણપદ્ધતિપરપછીથીએકબ્લોગલખીશ) કારણકેતેઓનેઆશંકાછેકેતેપછીથીપુનર્વિકાસસન્માનનેપ્રભાવિતકરીશકેછે. ઘરવેચવામાટેનાઅસાધારણરસોડાનામહત્વનાપરિણામેતેઓખાસકરીનેરસોડુંનાકબાટનીરંગછટાથીઅનિચ્છારાખેછે. ખરેખર, રસોડુંખરીદદારોમાટેનુંમુખ્યવિચારછે.

વેપારીઓનિયમિતપણેકલ્પનાકરેછેકે chanceફતકપરતેઓતેમનાઘરનેવ્યાપકરૂપેઆકર્ષિતકરેછેકેતેનામાટેવધુઉત્સાહરહેશે. પરંપરાગતતર્કમનાવશેકેવધુસંભવિતખરીદદારોવધુવેપારીદરેવેપારીનેમળશે. કોઈપણસંજોગોમાં, આસમકક્ષવિસ્તૃતઆધારિતપદ્ધતિનોઉપયોગકરીનેબજારમાંસુલભયોગદાનનીમાત્રાનેધ્યાનમાંલેવાનીતેઅવગણનાકરેછે. આબાબતનીસત્યતાએછેકેનિષ્પક્ષતામાંજવાનોઅર્થએછેકેસંભવિતખરીદદારોનોવધુવ્યાપકઆધારહશેત્યાંસમાનપ્રકારનીપસંદગીઓહશે.

ગ્રેટસ્ટ્રક્ચરએમહાનયોજનાછે; અનેધ્યાનમાંરાખીનેકેવિવિધરંગછટાઓછીવ્યક્તિઓનેસંબોધનકરશેતેતેલોકોનેવધુગહનસ્તરપરસંબોધનકરશે. તેવીજરીતેતમનેતેવ્યક્તિઓનામગજમાંભાગ્યેજકોઈપસંદગીઓસામેજવાનોફાયદોથશે; અનેતેતેમાધ્યમછેજેનાદ્વારાતમેતમારાઘરનેવધારાનામાટેવેચોછો.

સૌથીમહત્વનીબાબતએછેકેતમેતમારારસોડાનેપસંદકરોછોતેથીશેડિંગપસંદકરોઅનેતમનેઉત્સાહિતકરેતેપૂર્ણકરે. બીજાઓચોક્કસપણેજેનથીતેકરવામાટેસુયોજિતકરો. બધાસેગમેન્ટ્સપે firmીમાળખાનાઉદ્દેશનીદિશામાંપ્રગતિકરેછે. એકમહાનઅંગમાળખુંપરબહારજવા, માર્ગચલાવવાઅનેતમારીપોતાનીશૈલીમાટેતમારીખોજમાંપ્રયત્નકરવાસાથેજોડાયેલુંછે.

રસોડુંબિંદુઓજ્યારેકિચનકેબિનેટ્સમાટેરંગપસંદકરીરહ્યાહોય

ઘણાકેસોમાંઆપણેજણાવીએછીએકે “ઘરશેડપસંદકરેછે” અનેશેડનિકાલઅંગેનીછાયાનીપસંદગીવધુસારીરીતેથાયછે, પ્રક્રિયાશરૂકરતીવખતેકોઈપણસંજોગોમાં.

બદલાશેનહીંતેવીબાબતોનોવિચારકરો. કદાચતમેતમારીહાલનીછાજલીઓ / પાછળનાછંટકાવઅનેએન્ટ્રીવેસાધનોનેપૂજવુંઅથવાકનેક્ટિંગરૂમમાંતમારીપાસેકેટલાકપત્થરોઅથવાઇંટનુંકામછે. તમારેશેડપસંદકરવુંજોઈએકેજેઆપરિવર્તનશીલસ્થાપનોનીપ્રશંસાકરશે. ઓરડામાંલાઇટિંગડિવાઇડર્સનીછાયાપરપડેલીઅસરવિશેતમારેજાણવુંજજોઇએ. તેલાક્ષણિકતાલાઇટિંગછે? ખુશખુશાલ? ફ્લોરોસન્ટ? બેનુંમિશ્રણ ?. લાઇટિંગશેડ્સકેવીરીતેબતાવવામાંઆવેછેતેનાપરઅસરકરશે, અનેતેજરીતેલાઇટિંગમાંફેરફારથતાંદિવસઅનેરાતનીઅવધિમાંદેખાવબદલાશે.

તમનેશેડિંગનાપ્રચંડપ્રતિનિધિકેસઆપવામાટેસતતપ્રવેશદ્વારકરો.

આસમયેતમેસંભવત understood સમજીશક્યાછોકેસંવેદનશીલકિંમતેતમારારસોડું (અનેતમારાઘરનાવિવિધદ્રષ્ટિકોણથી) નેતીવ્રરૂપેબદલવામાટેનોએકસૌથીઅગત્યનોઅભિગમતમારારસોડાનાઆલમારીપેઇન્ટિંગદ્વારાછે. તે 10 વર્ષપહેલાંનીઅનન્યહતીકેમેપલઅનેઓકરંગીનકબાટોએસૌથીજાણીતોનિર્ણયહતોજોકેપેઇન્ટિંગઆલમારીઝડપથીધોરણમાંફેરવાઈછે.

અમેક્લેવલેન્ડ, ઓએચઝોનમાંરસોડુંનાકબાટ (અનેફુવારોનાઆલમારીઓ, અનેતેથીવધુ) નેફરીથીસરફેસકરીએછીએઅનેઅમનેમળેલીખૂબવ્યાપકપણેપૂછપરછકરવામાંઆવેછેતેતેછેજેશેડિંગછેતેપસંદકરવાનુંછે. તમારાઘરમાટેશુંશ્રેષ્ઠછેતેપસંદકરવામાટેતમનેસમર્થનઆપવામાટેસ્પષ્ટતાનીસાથેઅહીંઅમારાપસંદકરેલામોડલ્સનોએકભાગ (અમારાબધાપોતાનાકામથી) છે. જોતમનેફરીથીયાદકરવામાંવાંધોનહોય, ત્યારેકોઈપણપેઇન્ટશેડિંગપસંદકરતીવખતેકેઓરડામાંમોટાભાગનાવિવિધરંગછટાશ્રેષ્ઠદેખાવનેઅસરકરેછે. એકશેડઅન્યવ્યક્તિનારસોડામાંતમારામાંનહીંપણઅતુલ્યલાગેછે.

સફેદરસોડુંકેબિનેટ્સ

વ્હાઇટહજીસુધીસૌથીજાણીતુંશેડિંગછેકારણકેતેકોઈપણઘટનામાંપાંચવર્ષથીઅથવાઆસપાસમાંક્યાંયપણરહ્યુંછે. સફેદએકમુખ્યકારણએછેકેમુખ્યપ્રવાહમાંશેડિંગએકારણસરછેકેતેરસોડાનાપ popપમાંમોટાભાગનાવિવિધરંગછટાબનાવેછે, (ઉદાહરણતરીકે, વિભાજકઅનેકાઉન્ટર્સ). વ્હાઇટપેઇન્ટેડઆલમારીઓથોડુંરસોડુંમોટુંલાગેતેરીતેડિવાઇડર્સનેહળવાશેડિંગકરીશકેતેરીતેપેઇન્ટિંગકરેછે.

ગ્રેશ / ક્રીમપેઇન્ટેડકેબિનેટ્સ

બીજોસૌથીવધુપ્રચલિતબ્યુરોશેડિંગએગ્રેશઅથવાક્રીમછે. અસંખ્યઘરોમાંરસોડુંનાઆલમારીઓપરએકતેજસ્વીસફેદશેડઅતિશયભવ્યહોઈશકેછે. આનિયમિતપણેપરિસ્થિતિછેજોઘરમાંટ્રીમનોબાકીનોભાગગ્રેશહોયઅથવારસોડામાંકાઉન્ટર્સઅથવાગ્રાઉન્ડસપાટીશેડિંગરેન્જનીગરમબાજુપરહોયતો. દાખલાતરીકે, તમારાકાઉન્ટરોમાંટનડાર્કરંગનોઅથવાપીળોટોનછેતેઇવેન્ટમાંગ્રેશશેડિંગઅસાધારણખુશામતહોઈશકેછે.

આરસોડુંમાંવિવિધરંગછટાનેલીધેશેડિંગકાર્યોપ્રશંસાત્મકરીતે (અનેતેપણવધુતેજસ્વીદેખાયછે). કારણકેડિવાઇડર્સલીલોરંગનોશેડછેઅનેબેકસ્પ્લેશમાંએકટનઘેરારંગનાટોનછે, આગ્રેશશેડિંગતેમનેસારીરીતેપ્રશંસાકરેછે.

પેઈન્ટીંગકિચનકેબીનેટ્સગ્રે

ડિવાઇડરશેડિંગમાટેડિમએસૌથીજાણીતુંશેડિંગકુટુંબછે, જોકેતેતમારારસોડાનાઆલમારીઓમાટેશ્રેષ્ઠશેડિંગછે? તેચોક્કસપણેએકઅગત્યનોનિર્ણયછેજોકેતેસફેદઅનેભૂખરારંગકરતાંકંઈકવધુલોકપ્રિયછે. તેજરીતેકોઈપણશેડિંગસાથેતેખરેખરતમારાશણગારેલાબાકીનાપરફ્લોરઅનેદોરીઓજેવાજઆધારરાખેછે. આછોપ્રકાશઅનેઅંધકારબંનેઅલમારીઓમાટેપ્રખ્યાતછે. એકનીરસઝાંખોખાસકરીનેફક્તથોડુંકઆલમારીઓપરતીક્ષ્ણહોઈશકેછે, ઉદાહરણતરીકે, ટાપુનીપેઇન્ટિંગઅથવાફક્તનીચલાકબાટોજેશેડકરેછે.

બ્લુપેઇન્ટેડકિચનકેબિનેટ્સ

તમારારસોડામાંહમણાંસુધીતમારીપાસેએકટનધૂંધળુંઅનેસફેદહોયતો, તમારાકબાટનેરંગવાનુંએકઅતુલ્યવિકલ્પ, મંદનૌકાદળનુંવાદળીહોઈશકેછે. આનોઉપયોગઆલમારીઓનાફક્તએકભાગપરથઈશકેછેતેનાબદલેતેમાંથીદરેકએકહજીએકમનોરંજકભારઅનેકન્વર્ઝનનોમુદ્દોહોઈશકેછે. આનિ everybodyશંકપણેદરેકમાટેનથીઅને 5 વર્ષઅથવાતેથીવધુસારીરીતેજાણીતાનહોવામાટેબંધાયેલાછેજોકેવર્તમાનસમયે (2018 માં) તેએકવાસ્તવિકપ્રિયવિકલ્પછે.

રસોડુંકેબિનેટ્સમાટેલીલોરંગ

બતાવવામાટેનીછેલ્લીશેડનીપસંદગીએલીલોતરીનોશેડછે. નેવલફોર્સબ્લુનીજેમ, આએકવધુનેવધુસ્ટાઇલિશપસંદગીછેજેચોક્કસઘરોમાંએકાંતકાર્યકરેછે. આશેડિંગબધાવધુગરમટોનવાળાઘરોમાંકામકરીશકેછે, ઉદાહરણતરીકે, નરંગેલું .નીકાપડનીછાયાં. તેવધુમાંસંભવતસ્પષ્ટશ્વેતનેબદલેસીમાંતધનિકગ્રેશસાથેશ્રેષ્ઠરીતેકાર્યકરેછે.

આદર્શરીતેઆલેખતમનેતમારારસોડાનાઆલમારીપેઇન્ટિંગસાહસનીરચનાકરવાનુંકારણઆપેછે. ત્યાંઘણાંઅસાધારણવિકલ્પો ibleક્સેસિબલછેઅનેતમારામાટેશ્રેષ્ઠતમારારસોડામાંતમારાપોતાનાસ્વાદઅનેવિવિધરંગછટાપરખરેખરઆધારરાખેછે. તમેક્લેવલેન્ડઝોનમાંરહોછોતેસંજોગોમાં, અમેતમારારસોડાનાઆલમારીપેઇન્ટિંગવિશેતમારીસાથેવાતકરવાનીતકઆપણનેગમશે. અમારાકેબિનેટપેઇન્ટિંગપૃષ્ઠપરનીઅમારીપ્રક્રિયાથીતમેપરિચિતથઈશકોછો.