A konyha a konvergencialegfontosabbpontjaotthonában; mind azÖnelégedettsége, mind a viszonteladásszempontjából. Ezértalapvetőfontosságú a konyhaiszekrényekmegfelelőárnyékolásánakkiválasztása. Sokanújratervezik, vagyolyanalaprajzaikatválasztottak, amelyekbeépítik a konyhát a normálzónába, ésgyakrannincskülönkonyha / étkezési / társalgórégió. Azirodaiárnyékolásmegválasztásakulcsfontosságúszegmens a lelkiállapotkialakításábanésazalapvetőlakóhelyénekörömében. Bárhogy is legyen, a konyháhozmegfelelőárnyékoláskiválasztásasokkalnehezebb, mint amireszámíthatnánk. Ezrendszeresenarrakésztetiazingatlantulajdonosokat, hogyválasszák a vaníliát.

Miértérdemesfontolóravennieegynempártosszínhasználatát a szekrényeiben

A jelzálogtulajdonosokgyakranvonakodnakgondolkodni a semlegessemlegektől (későbbegyblogotfogokösszeállítani a legjövedelmezőbbmódszerről, hogyhihetetlenülpártatlankonyhaszekrény-árnyékolástválasszakki), mivelfélnekattól, hogykésőbbbefolyásolhatják a viszonteladóimegbecsülést. Különösenvonakodnak a konyhaszekrény-árnyalatról, mivelegyrendkívülikonyhafontosnaktartjaegyházeladását. Valójában a konyha a főgondolat a vásárlókszámára.

A kereskedőkrendszeresenelképzelik, hogy ha nincsesélyükarra, hogyotthonanagymértékbenelköteleződik, akkornagyobblelkesedésleszrá. A hagyományosérvelésmeggyőzné, hogyminéltöbbpotenciálisvásárlóveszigénybedrágábbárategykereskedőnek. Mindenesetreelhanyagoljaannakfontosságát, hogymegvizsgálja a piaconelérhetőhozzájárulásokmennyiségétezzelazegyenértékű, kiterjedtenalapulómódszertanfelhasználásával. Azigazságaz, hogyazelfogulatlanságaztjelenti, hogymíg a potenciálisvásárlókszélesebbbázisalesz, addigegyrehasonlódöntéseklesznek.

A nagyszerűszerkezetnagyszerűterv; ésszemelőtttartva, hogy a különféleszínárnyalatokkevesebbszemélytfognakmegcélozni, mélyebbszintenfogjaezeketazegyéneketmegcélozni. Önnekazazelőnye is, hogyszintebármilyenválasztássalszembenlépfelazegyénekagyában; ésezazazeszköz, amellyeleladhatjaházáttovábbiért.

A legfontosabbaz, hogyimádja a konyhát, ezértválasszaazárnyékolástés a komplettelemeket, amelyekenergiátadnakneked. Úgydönt, hogymegtesziazt, amitmásokhatározottannem. Valamennyiszegmensnek a szilárdszerkezeticélfelékellhaladnia. A nagyszerűszerkezethezkötődik a végtagokravalómenés, azútvezetéseés a sajátstílusánakelérése.

Érdekespontok a konyhaiszekrényekszínénekkiválasztásakor

Sokesetbenaztállítottuk, hogy a “házválasztjaazárnyékolást”, és a nagyárnyékolásiválasztásegyreinkábbazárnyékolásmegsemmisítésétjelenti, mindenesetreazeljáráselsőmegkezdésekor.

Fontolja meg azokat a dolgokat, amelyeknemváltoznak meg. Lehet, hogyimádja a jelenlegipárkányokat / a hátsósprinkleketés a bejáratberendezéseit, vagy van valamilyenkő- vagytéglamunkaegyösszekötőhelyiségben. Válasszonegyolyanárnyékolást, amelykiegészítiezeket a változásnélküliinstallációkat. Tudniakell a szobavilágításánakazelválasztóárnyékáragyakorolt ​​hatásáról. Jellegzetesvilágítás? Sugárzó? Fluoreszkáló? Kettőkeveréke ?. A megvilágításbefolyásoljaazárnyékolásmegjelenését, és a megjelenés is változik a nappaliésazéjszakaiidőtartamra, amikor a világításkeverékeváltozik.

Folyamatosanvégezzenegypéldát a belépésről, hogyhatalmasdelegáltesetetkapjonazárnyékolásról.

Ezen a pontonvalószínűlegmegértette, hogyazegyiklegszembetűnőbbmegközelítés a konyha (éskülönféleszempontbólotthonának) ésszerűköltségekkeltörténődrasztikusmegváltoztatásához a konyhaszekrényekfestése. Egyedülállómódon 10 évvelkorábban volt a legismertebbdöntés a juhar- éstölgyfalakkalfestettszekrényekkel, de a szekrényekfestésegyorsan a standardvávált.

Nagyonsokkonyhaiszekrényt (észuhanyzószekrénytstb.) Helyezünkfel a Cleveland államban, az OH körzetben, ésazegyiklegszélesebbkörbenelismertkérdés, amelyetárnyékoláskorválasztunk. Itttalálhatóegyrész a preferáltmodellekről (mindegyik a sajátmunkánkból), valamintegypontosítás, amelylehetővéteszi, hogyÖnmegválaszthassaazt, amelyik a legmegfelelőbbotthonaszámára. Ha nembánja, ne felejtse el, ha valamelyikárnyékolástválasztja, akkor a helyiségkülönbözőszínárnyalatainaknagyrészebefolyásoljaazt, ami a legjobbannézki. Azegyikárnyékoláshihetetlennektűnhetegymásik ember konyhájában, ámnem a tiédben.

Fehérkonyhaszekrények

A fehérmégmindig a legismertebbárnyékolás, mint mindenötévbenvagyvalahol a közelben. Azegyikokaannak, hogy a fehérilyenáltalános main árnyékolás, azonazalapon, hogy a konyhaikülönféleárnyalatoktöbbségétpopsáteszi (példáulazelválasztókatés a számlálókat). Fehérrefestettszekrényekmiatt a kevésbékonyhanagyobbnaktűnik, egyszerűenúgy, minthaazelválasztókatfestenékegykönnyebbárnyalattal.

Szürkés / krémmelfestettszekrények

A másodikleggyakoribbirodaiárnyékolásegyszürkésvagykrémszínű. Számosházban a konyhaszekrényekragyogófehérárnyalatatúlságosancsodálatoslehet. Rendszeresenez a helyzet, ha a házburkolatánakhátralevőrészeszürkés, vagy ha a konyhaimunkalapokvagytalajfelületazárnyékolásmelegoldalánhelyezkedik el. Példáulabbanazesetben, ha a számlálókegycsomósötétszínűvagysárgaárnyalattalrendelkeznek, akkor a szürkésárnyékolásrendkívülibóklehet.

Azárnyékoláscsodálatosanműködik (ésmégragyogóbbnak is látszik) ebben a konyhában, a különbözőárnyalatokmiatt. Mivelazelválasztókzöldárnyalatúak, és a backsplash sokfélesötétszínűárnyalattalrendelkezik, ez a szürkésárnyékolásnagyonkielégítiőket.

Festéskonyhaiszekrényekszürke

Dim a legismertebbárnyékolócsaládazelválasztóárnyékoláshoz, ámez a legjobbárnyékolás a konyhaiszekrényeknél? Ezmindenbizonnyalkiemelkedődöntés, bárvalószínűlegvalamivel „népszerűbb”, mint a fehérés a szürkés. Hasonlóanmindenárnyékoláshoz, ezvalóban a díszítéstöbbirészén, a padlónés a párkányokonalapszik. A világosés a sötétsötét is híres a szekrényekről. Azunalmashomályosságkülönösenéleslehetcsak a szekrényekegyrészén, például a szigetetfestenivagyegyszerűenazalsóbbszekrényeketárnyékolva.

Kékrefestettkonyhaszekrények

Abbanazesetben, ha mostantólegycsomóhalványésfehéres van a konyhájában, a szekrényekfestésénekhihetetlenalternatívájalehet a homályostengerészetierőkék. Ezt a szekrényeknekcsakegyrészénlehethasznosítani, nempedigmindegyikben, mégisszórakoztatóhangsúlyozáséskonvergenciapontlehet. Ezvitathatatlanulnemmindenkinekszól, ésvalószínűlegnemismereteskörülbelülötévenbelül, bárjelenleg (2018-ban) ezegyvalóbanelterjedtalternatíva.

Zöldszínek a konyhaiszekrényekhez

Azutolsóárnyékolóválasztás a zöldárnyalat. A tengerierõkhözhasonlóanez is egyrestílusosabbválasztás, amelymagányosotthonokbandolgozik. Ezazárnyékolásolyanházakbanműködhet, amelyekmégmelegebbek, példáulbézsárnyalatúak. Ezenkívülvalószínűleg a leginkábbkisségazdagszürkés, ésnemegyértelműfehérszínbenműködik.

Ideálisesetbenez a cikkarrakésztetiÖnt, hogymegtervezze a konyhaszekrényfestésivállalkozását. Rengetegrendkívülialternatívaérhető el, és a legjobbazÖnszámára, valóban a sajátízléséreés a konyhábantalálhatókülönbözőárnyalatokratámaszkodik. Abbanazesetben, ha Cleveland övezetébenél, szeretnénk a lehetőséget, hogybeszéljenveled a konyhaiszekrényekfestéséről. A kabinetfestésoldalonmegismerhetieljárását.